Obchodní podmínky ve zkratce

Níže jsou uvedeny podmínky mnou nabízené služby. To se ale nevylučuje s tím, že jsme pořád jenom lidi a že se případně nějak pokusíme domluvit. Ještě níže je pak k dispozici plné znění obchodních podmínek.

Platba
Před samotnou projížďkou je nutné si službu předplatit. Můžete si vybrat z 1 samostatné hodinové (60 minut) projížďky nebo online konzultace, a nebo cenově výhodného balíčku více projížděk nebo online konzultací (každá po 60 minutách). Bez předchozí domluvy nelze balíček dělit mezi více zájemců. Platba je závazná a peníze za nevyčerpané projížďky nelze vrátit zpět. Samozřejmě pokud vás zastihli nějaké zásadní události, pokusíme se domluvit na řešení vyhovující oběma stranám. Zakoupené jízdy a poukazy mají platnost 1 rok od zaplacení.

Projížďky
Projížďky absolvujeme vždy ve vašem autě. Ať už vašem vlastním autě nebo klidně vámi půjčeném autě, například vámi zapůjčeném z carsharingu. Rád za vámi přijedu po Praze. Mimo Prahu pouze po předchozí domluvě. Jsem vám k dispozici od pondělí do čtvrtka, od 10 do 16 hodin.
Pokud domluvenou projížďku nestihnete absolvovat, dejte mi prosím vědět nejpozději 24 hodin předem a termín můžeme změnit. Dáte-li mi vědět méně jak 24 hodin předem, projížďka je odečtena z balíčku tak, jako kdyby proběhla.
Pokud projížďku nestihnu já, plně vám ji nahradím v jiném domluveném termínu podle vašich možností.

Plné znění obchodních podmínek

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“), registrované pod jménem Petr Šulc, se sídlem Milady Horákové 96, 17000 Praha, Česká republika, identifikační číslo: 74763679, zapsaná v Živnostenském rejstříku Praha 7, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Služby jsou prodávajícím nabízeny na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vyjezdi.se (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní stránky").
1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1 Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní stránky je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Předplatit“. Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
2.2.1 objednávané službě,
2.2.2 způsobu úhrady kupní ceny služby (dále společně jen jako „objednávka“).
2.3 Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
2.4 Při objednávání služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje poskytované kupujícím při objednávání služby jsou prodávajícím považovány za správné.
2.5 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), které je zaslána prodávajícím kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
2.6 Prodávající má právo odmítnout objednávku bez udání důvodu v případě, že dojde na straně kupujícího k porušení zákona, dobrých mravů, či k nekalému jednání směřující k získání informací o konkurenčních službách a produktech.
2.7 Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě nemožnosti plnění, a to zejména v případech nemožnosti splnění požadavků ze strany kupujícího nebo pokud prodávající zjistí, že jednání kupujícího směřuje pouze k získání informací o konkurenčních službách a produktech.
2.8 Prodávající není plátce DPH. Uvedená cena služby je konečná. Platba služby předem v plné výši je požadována u všech objednávek.
2.9 Prodávající neručí za řádné fungování e-mailové schránky kupujícího, tudíž smluvní vztah vznikne i v případě, že kupující nezajistí řádné fungování své e-mailové schránky (zejména nedostatek volného místa v e-mailové schránce či doručení e-mailu do kategorie nevyžádaných sdělení). Z uvedených důvodů může kupující zažádat s příslušným odůvodněním o opětovné zaslání e-mailu.
2.10 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1 Cenu služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu on-line platební kartou nebo přijetím a bezodkladným předáním k proplacení vystavené faktury při platbě z benefitů Edenred nebo fondu FKSP.
3.2 Prodávající požaduje po kupujícím uhrazení celé kupní ceny formou bezhotovostní platby předem. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
3.3 V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem úspěšně provedené platby skrze platební bránu prodávajícího.

4. PODMÍNKY KOUČOVÁNÍ
4.1 Jízdy budou probíhat osobně off-line, on-line konzultace osobně off-line či on-line.
4.1.1 Jízdy budou probíhat dle domluvy obou stran na adrese sdělené klientem. Místo setkání musí být v Hlavním městě Praze nebo v maximální vzdálenosti 15 kilometrů od městské části Praha 7, nedohodnou-li se obě strany jinak.
4.1.2 Konzultace budou probíhat dle domluvy obou stran na adrese sdělené klientem. Místo setkání musí být v Hlavním městě Praze nebo v maximální vzdálenosti 15 kilometrů od městské části Praha 7, nedohodnou-li se obě strany jinak. Konzultace on-line budou probíhat pomocí on-line nástroje třetí strany dle domluvy – například Skype, Google Meet a další.
4.2 Čas jízdy – oznámení o změně času jízdy musí být učiněno alespoň 24 hodin předem, smluvní strany se dohodnou na novém termínu jízdy. Pokud klient neoznámí, že si přeje jízdy zrušit, alespoň 24 hodin předem, má se zato, že jízda řádně proběhla a kouč má nárok na odměnu v plné výši. 
4.3 Délka jízdy – délka jedné jízdy je 60 minut. Na jízdě je klient povinen být včas, ať už se jedná o jízdu osobně, nebo on-line konzultaci. Pokud klient nebude na jízdě včas, nebo se nedostaví vůbec, může kouč rozhodnout, že nárok na tuto jízdu zaniká bez náhrady, a klient je povinen uhradit odměnu v plné výši.
4.4 Závazek kouče – kouč se zavazuje uskutečnit koučovací jízdy v dohodnutém místě a čase. Během období bude kouč poskytovat své služby dle této dohody s využitím svých znalostí a s náležitou odbornou péčí a jako kouč naplňovat smysl této dohody.
4.5 Příprava jízdy – klient je povinen provést všechny akce a úkoly, díky kterým bude zajištěno provozuschopné vozidlo. Například kontrolu stavu paliva, nabití baterie, přezutí na pneumatiky odpovídající zákonům a danému ročnímu období a podobně.
4.6 Koučovací metody – Koučovací jízdy mohou být osobně, emocionálně a fyzicky náročné. Klient je povinen projevit maximální úsilí a naplánovat všechny jízdy v takovém čase, aby byl na vrcholu fyzických, psychických a emocionálních sil a měl nejvhodnější podmínky pro zvládnutí jízd a, bude-li to nutné, je klient povinen podniknout kroky k včasnému přesunutí jízdy, pokud se necítí dostatečně dobře na pokračování dle podmínek v bodě „4.2. Čas jízdy“.
4.7 Odpovědnost – Kouč v žádném případě neodpovídá za škodu, či jinou majetkovou či nemajetkovou újmu, která klientovi může vzniknout v důsledku psychického, fyzického nebo emocionálního stresu nebo nepohody (nebo v případě jiné takové podmínky) způsobené přímo nebo nepřímo působením koučovací jízdy. Klient bere na vědomí, že koučování může být fyzicky a psychicky náročné, a klient prohlašuje, že koučování podstupuje na vlastní riziko a nebezpečí.
4.8 Záruky – Kouč neposkytuje žádné záruky, že koučovací metody při jízdách budou fungovat v rámci těchto jízd. Výsledky jízd jsou velmi individuální a záleží na mnoha okolnostech, které není možné předem předvídat. Kouč v žádném případě neposkytuje žádné záruky za výsledek, ani za výsledky koučovacích služeb neodpovídá.
4.9 Kouč je nezávislý dodavatel – Činnosti podle této dohody poskytuje kouč samostatně, osobně, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. Klient není oprávněn v souvislosti s plněním této dohody požadovat plnění po jakékoliv třetí straně, a není oprávněn uplatňovat jakékoliv nároky z této dohody či odpovědnosti za škodu, která vznikla v souvislosti s plněním této dohody po jakékoliv třetí straně.

5. UKONČENÍ DOHODY
5.1 Kouč je oprávněn tuto dohodu ukončit písemnou výpovědí, v případě, že:
5.1.1. Klient nebude naplňovat nebo dodržovat podmínky této dohody a nenapraví takové porušení do 10ti pracovních dní ode dne, kdy kouč klientovi oznámí, že je potřebné provést nápravu některého nedostatku,
5.1.2 Klient nesplní nebo nedodrží jakoukoli z podmínek této dohody a již není možná náprava, 
5.1.3 Platba za koučování nebude před zahájením první jízdy úspěšně provedena, pokud se smluvní strany nedohodly jinak
5.2 Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení druhé smluvní straně. Dohodu lze rovněž ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, která musí být učiněna v elektronické formě.
5.3 Postup při ukončení dohody:
5.3.1 Pokud dojde k předčasnému ukončení dohody z důvodů na straně klienta, je klient povinen uhradit koučovi odměnu v plné výši i za jízdy, které neproběhly, pokud se obě strany nedohodly jinak.
5.3.2 Pokud dojde k ukončení smlouvy z důvodů na straně kouče, hradí klient odměnu za jízdy, které proběhly do dne ukončení dohody.
5.4 V případě vrácení platby klientovi, ať už z jakéhokoliv důvodu, je kouč oprávněn účtovat si přiměřený manipulační poplatek za vrácení platby.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
6.1 Prodávající neodpovídá kupujícímu za majetkovou či nemajetkovou újmu, která vznikne kupujícímu nepředvídatelnou událostí, jednáním třetí osoby, úmyslným či nedbalostním jednáním kupujícího při využívání poskytované služby nebo při činnosti s ní spojené.
6.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869.
6.3 Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba, kterou poskytuje:
7.1.1 má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby,
7.1.2 se služba hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se služba tohoto druhu obvykle používá,
7.1.3 služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.2 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho e-mailové adrese petr@vyjezdi.se. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat prostřednictvím elektronické pošty potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě oprávněné a důvodné reklamace také potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů prodávajícím: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“), včetně souhlasu se zpracováním a nakládáním s veškerými poskytnutými podklady, a to výhradně pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.
8.3 Kupující dále souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely zasílání obchodních sdělení, zejména nabídky nových služeb a aktualit doručované elektronickou poštou kupujícímu. Tento souhlas (pro účely zasílání obchodních sdělení) není podmínkou vzniku platného smluvního vztahu a kupující může souhlas kdykoliv zrušit, a to formou doručení zrušení souhlasu na elektronickou adresu kupujícího: petr@vyjezdi.se
8.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce a poskytnutí podkladů provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
8.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje, včetně veškeré korespondence a příloh prodávajícího nebudou bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám a jsou považované za důvěrné.
8.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.
8.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů nebo nakládá či zpracovává poskytnuté podklady a informace v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
8.8.1 požádat prodávajícího o vysvětlení,
8.8.2 požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.
8.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
8.10 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup služeb na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, je právem kupujícího cookies odmítnout. 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
9.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
9.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
9.4 Kontaktní údaje prodávajícího: 
adresa pro doručování: Milady Horákové 845/96, 17000 Praha,
adresa elektronické pošty: petr@vyjezdi.se,
telefon: 777 827 138. 

Platnost od 1. 1.  2021